facebook
Lienlacqua Facebook    
Yahoo:    
Yahoo:    
Kiếm là một trong hàng trăm loại binh khí, không chỉ trong công kích hay phòng thủ đều hiệu quả. Giúp kiếm khách không những trong việc né tránh và mệnh trúng đều có những biểu hiện xuất chúng.
Liên Hệ| Điều khoản sử dụng